Archiv rubriky: Ze zahraničí | From Abroad

Félix Beltrán 1938-2022

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) informs with regreat
Čestný člen SBB, kubánsko-mexický grafik Prof. Dr. Félix Juan Alberto Beltrán Concepción, Dr. h. c., zemřel 28. 12. 2022 v Ciudad de México ve věku 84 let.

Félix Beltrán se narodil 27. 6. 1938 v Havaně CU.
Vystudoval slavnou School of Visual Arts v New Yorku US (1960), American Art School N. York (1962) a Circulo de Bellas Artes v Madridu ES (1966). Vrátil se na Kubu a jako její reprezentant navštívil coby přednášející i Bienále Brno (1974), ale koncem 70. let emigroval do Mexika.

Félix Beltrán pracoval jako grafický designér a art director studia F. Beltran & Asociados MX a v posledních desetiletích se věnoval hlavně výchově mladých designérů na různých uměleckých školách a univerzitách, naposledy např. na Universidad Autonoma Metropolitana MX.
Félix Beltrán vystavoval grafický design na cca 10 samostatných výstavách (Habana, Camaguey, Frankfurt, Sofia, México, Caracas…) a na mnohých výstavách kolektivních (Habana, México, Warszawa, Brno, Cuenca, Parma, Southampton…). Z publikací: F. B.: Desde el diseño (1970); F. B.: Letragrafía (1973); F. B.: Acerca del Diseño (1975).

6. Bienále Brno 1974: Félix Beltrán (vlevo s brýlemi), foto archiv MG
Félix Beltrán (vlevo) a Wim Crouwel na mezinárodním sympoziu při 6. Bienále Brno v roce 1974, foto archiv MG

Návštěva Bienále Brno měla na něho takový vliv, že svoji osobní značku vytvořil BB nápadně podobnou. S Bienále Brno a Janem Rajlichem st. i ml. zůstal ve styku celý svůj život i po své emigraci do Mexika, od 90. let byl i účastníkem různých akcí Sdružení Bienále Brno, a naposledy i mezinárodní plakátové akce Jan Rajlich 100 v Brně v roce 2020.
Félix Beltrán je celosvětově považován za jednoho z nejvýznamějších kubánských / mexických grafiků 2. poloviny 20. stol.
Čest jeho památce!


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Chaumont: the 30th Biennale Internationale de design graphique 2023

Bienále Brno (SBB) zve k účasti v této soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) invites to participate in the competition/event:
30. Mezinárodní bienále plakátu a grafického designu (le 30e concours international d’affiches
 de Chaumont / The 30th Chaumont Graphic Design Biennale) organizuje Le Signe, centre national du graphisme, v Chaumontu FR. Akce se od svého vzniku v roce 1990 konala každoročně až do roku 2015, poslední 4 ročníky jsou již bi-anuální, takže Bienále oslaví v roce 2023 své 30. výročí.
Mezinárodní soutěž plakátu je vyhlášena opět pro tištěné nebo i animované plakáty vytvořené během let 2020 až 2022, bez ohledu na techniku, obsah atp. Maximálně je možno přihlásit 3 plakáty nebo série.
Zaregistrovat je se třeba online, na webu le Signe: Le Signe – CONCOURS INTERNATIONAL (centrenationaldugraphisme.fr), přijmout podmínky, a dále vytisknout a podepsat dokumenty „Copyright Assignment Agreement“ a „manual donation” a přiložit je k zásilce s plakáty, zásilku je třeba označit “printed matter, without commercial value”.
Deadline (datum poštovního razítka) 31. 1. 2023.
Přibližně 100 selektovaných plakátů z této mezinárodní soutěže plakátu bude v Chaumontu vystaveno během 30. Mezinárodní bienále plakátu a grafického designu 22. 5.>21. 10. 2023. (Souběžně se koná i mezinárodní soutěž studentská, o které naleznete informace rovněž na stránce LeSigne.)
Mezinárodní jury se sejde 27. 5. 2023 a udělí ceny 3000 € Grand Prix, 1500 € Prix Espoir, 1000 € Prix du Public (online hlasování).
Adresa pro zaslání plakátů: Concours international d’affiches, Le Signe, Centre National du Graphisme, Le Pôle des Expositions et des Collections [The Exhibitions and Curating Department], 1, place Emile Goguenheim, F-52000 Chaumont, FR
Další informace / kontakt: concours@cndg.fr; +33 (0)3 25 35 79 19. 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Andrej Haščák na medzinárodných výstavách plagátu | Quzhou 2022

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs:
Andrej Haščák (1976) je grafický dizajnér pôsobiaci v oblasti komunikačného dizajnu. V rámci tvorby hľadá prieniky medzi vizuálnou komunikáciou a výtvarným umením. Známy je hlavne svojou plagátovou tvorbou, ktorej sa primárne venuje. Jeho plagáty sú charakteristické bohatou farebnosťou a dynamickými kompozíciami. Dominantné sú obrazové znaky a výrazné farebné štruktúry. Písmo používa ako nosič informácie, ale aj ako výtvarno-stavebný prvok v rámci typografickej kompozície, podobne ako napr. raster alebo ťah štetcom. Slobodne a odvážne využíva výtvarné gestá založené na prenikavých farbách, ktoré digitálna technológia zmenila na expresívne a tvarovateľné. Pre jeho plagáty je charakteristická rytmická usporiadanosť motívov, ktoré zapĺňajú kompozíciu, a taktiež aj určitá hudobná inšpirácia, ktorá im dodáva dynamiku. Skryté energie zakódované do obrazových informácií poskytujú ilúziu permanentného pohybu a premeny. Jeho vizuálny slovník je charakteristický náznakovým, štylizovaným prejavom, ako aj náklonnosťou k plastickému, takmer sochárskemu tvarovaniu. Autor sa doposiaľ zúčastnil na viac ako 150 výstavách a workshopoch s medzinárodnou účasťou doma i v zahraničí zameraných na plagátovú tvorbu a dizajn vizuálnej komunikácie. Je členom Združenia Bienále Brno (UVU ČR, ICO-D), kde sa podieľa na projektoch organizovaných spomínaným združením. Súčasne sa venuje aj pedagogickej činnosti na Fakulte umení TUKE, kde pôsobí ako docent a vedie Katedru dizajnu a ateliér Vizuálna komunikácia.
V roku 2022 Andrej Haščák vystavoval oi na týchto medzinárodných výstavách (o ktorých nájdete viac info na stránke SBB v predchádzajúcich správach): „Rolling After Generation • Design 30”, Taipei TW; PosterFest 03, Budapešť HU; “Harmonious Co-Existence”, Nantong CN; Haapsalu Graphic Design Festival 2022, Haapsalu EE; SBB Plakáty z mezinárodních akcií, Brno CZ; TYPOPLAKÁTOK, Zlín CZ; Golden Bee 15 – Global Biennale of Graphic Design, Moskva RUZ; PIN‘s 2nd International Poster Exhibition of Love and Peace, Nagoya JP; 18th Festival Jazz in the Ruins, Gliwice PL; The 23rd Graphic Design Biennale Hungary, Bekescsaba HU; “Revitalize after Covid-19”, Kaohsiung TW;a “Beautiful Quzhou”, Quzhou CN. O na konci uvedenej výstave viac informácií na záver tohto príspevku.
K významu účasti na medzinárodných podujatiach plagátu a vystavovaniu plagátu na medzinárodných výstavách Andrej Haščák hovorí:
Aktívna účasť na medzinárodných výstavách a súťažiach obohacuje grafického dizajnéra o nové obzory, dopĺňa jeho všeobecný prehľad, poskytuje pohľad na fungovanie dizajnu vo svete a pomáha budovať konkurencieschopné portfólio. Participáciou na súťažiach dochádza nielen ku zdokonaľovaniu jeho technických zručností či konfrontácii vlastnej tvorby s kolegami z domácej i zahraničnej scény, ale aj k budovaniu jeho autonómneho vizuálneho štýlu.
‚Benefity vyplývajúce z účasti na spomínaných podujatiach majú priamy dopad aj na dynamiku vzdelávania na umeleckých vysokých školách. Naplnenie potenciálu kvalitného vzdelávacieho procesu predpokladá, okrem iného, aj iniciatívnu participáciu na aktivitách odohrávajúcich sa za hranicami akademického prostredia. Medzi takéto aktivity patria najmä zahraničné a domáce výstavy, ale aj súťaže internacionálneho či lokálneho charakteru. Jedným z najznámejších a najstarších podujatí v rámci súťažného prezentovania plagátovej tvorby a grafického dizajnu je Medzinárodné bienále plagátu Varšava (Poľsko) alebo Medzinárodné bienále grafického dizajnu Brno (Česká republika). Súťaže a výstavy prispievajú k udržiavaniu prehľadu o aktuálnom svetovom dianí a podnecujú rozvíjanie kritického myslenia a názorového formovania, ktoré je kľúčové najmä pri umeleckom vzdelávaní mladých grafických dizajnérov.
Podujatia typu medzinárodných zahraničných a domácich výstav či súťaží prispievajú nielen k edukácii, ale aj k profesionálnemu rastu. Týmto spôsobom sa autori dostávajú do styku so zadaním, ktorého riešenie prehlbuje schopnosť kritického myslenia a analytického prístupu práce. Vystavením diel na týchto podujatiach sa výstupy dostávajú do širšieho povedomia odbornej a laickej verejnosti. Výsledkom je vytváranie zázemia pre kvalitatívne zlepšovanie kultúry a komunity grafického dizajnu.
Posledná tohtoročná výstava:
“Beautiful Quzhou” Poster Design International Invitation Exhibition 2022, 100 dizajnérov 100 plagátov, Quzhou Culture and Art Center, Quzhou CN, 6.—20. 12. 2022.

Výstava “Beautiful Quzhou”, Quzhou Culture and Art Center

Výstava “Beautiful Quzhou”, Quzhou Culture and Art Center

Výstava “Beautiful Quzhou”, Quzhou Culture and Art Center

Plagát k podujatiu

Andrej Haščák: Beautiful Quzhou, plagát, 2022

Webstránka: https://mp.weixin.qq.com/s/CXBV8UgUJiPWZFWhu3AptA?fbclid=IwAR2lyYp0mORTbdbgSvLQP6CDiPBRJjW- iVNsX_j9aQobQQ8ZQF1U6a0_ZYk

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Peace, love, design! / Vizuál pro Světový den designu IDD 2023

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs:
ICoD (dříve Icograda) − International Council of Design (Mezinárodní rada designu) − připomíná již mnoho let výroční den svého vzniku (27. 4. 1963 v Londýně) jako Světový den grafiky, v posledních 5 letech jako World Design Day (Světový den designu). https://www.theicod.org/en/activities/international-design-day 
K 60. výročí Icogrady v roce 2023 IcoD vyzývá své členy k přihlášení jejich zájmu o vytvoření image/plakátu (peace.love.design!) pro 60. výročí, který bude využit globálně pro International Design Day 2023. Nejde o soutěž, ale Výkonný výbor ICoD z těch, kdo se do 31. 12. 2022 přihlásí (zájem je třeba projevit zasláním dopisu, e-mailem a připojit portfolio svých prací), vybere autora vizuálu IDD 2023 — e-mail: info@theicod.org (práce bude dobrovolná – nehonorovaná)
Více info viz https://www.theicod.org/en/resources/news-archive/call-interest-idd-2023
SBB bude v rámci připomenutí 60. výročí Icogrady a tedy Světového dne designu pořádat výstavu opět v prostorách Univerzitního kina Scala v Brně (pokud toto nebude uzavřeno z důvodů rekonstrukce) a na přelomu dubna/května 2023 plánuje Sdružení Bienále Brno také v této souvislosti svoji 15. Valnou hromadu SBB. 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Ještě jednou VIDAK: plakáty „D-Space“

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the exhibition/event
Korejská asociace informačního designu VIDAK (Visual Information Design Association of Korea) pozvala letos ještě jednou světové designéry k tvorbě plakátu – tentokrát na téma „D-Space“ .
Této mezinárodní akce/výstavy se zúčastnilo svým plakátem celkem 129 designérů z 38 zemí a 84 designérů domácích – z Česka Wojciech Osuchowski a Jan Rajlich ml. (viz obr.), ze Slovenska Peter Eliáš…
Výstava byla otevřena u příležitosti mezinárodní designérské konference D-Space v Seoulu KR.
2022 VIDAK International Winter Poster Design Exhibition & Conference D-Space (Design Space), 3.—11. 12. 2022, Dongdaemun Design Plaza (DDP), Museum — Design_Seoul Korea

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Mezinárodní cena Sdružení Bienále Brno na TISDC udělena

Bienále Brno (SBB) informuje o studentských soutěžích | Brno Biennale (BBA) informs about student competitions
Mezinárodní cena Sdružení Bienále Brno na TISDC udělena!
22. ročník 2022 TISDC / Taiwan International Student Design Competition / Mezinárodní tchajwanské soutěže studentského designu byl slavnostně ukončen vyhlášením cen ve všech kategoriích (v úhrnné honotě 150 000 US$ vč. cen 21 mezinárodních organizací v tom i mezinárodní ceny SBB).
To se uskutečnilo v úterý 29. 11. 2022 a jak už jsme oznámili v předešlé zprávě (viz http://sbb-bienale-brno.cz/pavel-noga-a-jan-rajlich-zastupuji-sbb-v-mezinarodnich-jury-na-tchaj-wanu/) mezinárodní cenu SBB v hodnotě 100 000 tchajwanských dolarů (= 76 000 Kč) získali studenti Tung Shen, Chia-Jen Yang a Wei-Chieh Hsu z Asia University na Tchaj-wanu za návrh novozélandských bankovek. Cenu SBB Special Award předal pan Don Chen, CEO  nadace iSee Taiwan Foundation (viz obr. níže).
Video informace o letošním ročníku TISDC „One World“ včetně záznamu ze slavnostního předávání cen TISDC je ke zhlédnutí na https://www.youtube.com/watch?v=4Pq3ruIai-k


Další informace viz web TISDC https://www.tisdc.org/en/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Bolivíjské bienále plakátu BICeBé 2023

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži | Brno Biennale (BBA) informs about competition:
Akce BICeBé je od roku 2009 epicentrem designu v Latinské Americe. Bolívijské bienále plakátu (The Bolivia Poster Biennial BICeBé) zve plakátové umělce k účasti na BICeBé 2023 v 6 kategoriích:
Kategorie A Cultural posters / kulturní plakáty
Kategorie B Social posters / společenské plakáty
Kategorie C Advertising or commercial posters / reklamní a obchodní plakáty
Kategorie E Moution design poster. Free theme. / animované plakáty, volnoé téma
Kategorie D Unpublished poster: EARTH OVERSHOOT DAY / nepublikované plakáty: den přestřelení země
Kategorie F for students between 18 and 25 years old, Unpublished poster: TECHNOLOGY AND MENTAL HEALTH. / studenti od 18 do 25 let, nepublikované plakáty: technologie a duševní zdraví
Na odkazech níže stahujte podmínky účasti, informace o členech mezinárodní jury, oznámení ico-D a použijte online přihlášku svých prací:
> Find out, download the call here
> Meet the 2023’s Jury members
> Read icoD announcement
> Submit your posters online
Deadline BICeBé 2023 je 21. 4. 2023.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Graphic Design Biennale Hungary, Bekescsaba

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the competition/event
V maďarské Bekescabě již takřka 50 let organizují maďarské bienále plakátu a grafického designu. 23. ročník − XXIII. Tervezőgrafikai Biennálé / the 23rd Graphic Design Biennale Hungary − pořádá Svaz maďarských výtvarníků volného a užitého umění a Mihály Munkáscy Muzeum v Bekescabe HU. 
Výstava Bienále je ke zhlédnutí v Mihály Munkácsy Museum, Bekescsaba HU 17. 11.–23. 12. 2022.

Plakát Design Biennale Hungary, Bekescsaba

Více info – viz: https://mke.hu/aktualis/index.php?mid=jNlaQSZ8D7N7eiBiNw59Dg

The 23rd Graphic Design Biennale Hungary, Mihály Munkácsy Museum, Bekescsaba, Maďarsko, 2022
Jeden z vystavených tří plakátů Andreje Haščákka    
The 23rd Graphic Design Biennale Hungary, Bekescsaba, 2022, vystavené 3 plakáty Andreje Haščáka

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Mezinárodní výstavy plakátu na Tchaj-wanu a v Číně | 2022

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavách | Brno Biennale (BBA) informs about exhibitions:
 V letošním roce se konala na Tchaj-wanu a v Číně řada mezinárodních výstav plakátu. Jsou to většinou vždy tematické výstavy/akce, na které jsou autoři organizátory přímo vyzváni.
O 3 z nich, kterých se z SBB zúčastnil Andrej Haščák, přinášime následující informaci.

1) Mezinárodní výstava plakátů “Rolling After Generation • Design 30”, organizátor TPDA, Taiwan Poster Design Association, místo konání National Taiwan Normal University, Dequn Gallery, Taipei TW, 12.—17. 2. 2022. Info – web: https://www.taiwanposter.com/30/posters  

“Rolling After Generation • Design 30”, National Taiwan Normal University Dequn Gallery, Taipei, Taiwan, 2022
“Rolling After Generation • Design 30”, National Taiwan Normal University Dequn Gallery, Taipei, Taiwan, 2022 – katalog s plakátem Andreje Haščáka
“Rolling After Generation • Design 30”, National Taiwan Normal University Dequn Gallery, Taipei, Taiwan, 2022 – plakát akce
“Rolling After Generation • Design 30”, National Taiwan Normal University Dequn Gallery, Taipei, Taiwan, 2022


2) “Harmonious Co-Existence” 2022 International Poster Invitational Exhibition, Nantong Art Museum in China, Nantong CN, 20.—31. 5. 2022. Info – web: http://www.chuangyisai.com/zjds/sjcd/hbsj/1948.html

“Harmonious Co-Existence”, plakát Andreje Haščáka
“Harmonious Co-Existence” 2022 International Poster Invitational Exhibition, Nantong Art Museum in China, 2022
“Harmonious Co-Existence” 2022 International Poster Invitational Exhibition, Nantong Art Museum in China, 2022
“Harmonious Co-Existence” 2022 International Poster Invitational Exhibition, Nantong Art Museum in China, 2022
“Harmonious Co-Existence” 2022 International Poster Invitational Exhibition, Nantong Art Museum in China, 2022


3) “Revitalize after Covid-19”, Taiwan International Poster Invitation Exhibition 2022, Shigeo Fukuda Design Museum, Kaohsiung TW: 14. —25. 11. 2022. Info – web: http://www3.tf.edu.tw/academic/artcrafts/zh-hant/node/383

“Revitalize after Covid-19” Taiwan International Poster Invitation Exhibition 2022
Shigeo Fukuda Design Museum, Kaohsiung, Taiwan
“Revitalize after Covid-19” Taiwan International Poster Invitation Exhibition 2022, Shigeo Fukuda Design Museum, Kaohsiung, Taiwan, 2022
“Revitalize after Covid-19” Taiwan International Poster Invitation Exhibition 2022, Shigeo Fukuda Design Museum, Kaohsiung, Taiwan, 2022
“Revitalize after Covid-19”, katalog s plakátem Andreje Haščáka

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

10. Mezinárodní trienále scénického plakátu Sofia 2022

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the exhibition/event
Jubilejní 10. Mezinárodní trienále scénického plakátu Sofia 2022 (X международно триенале на сценичния плакат) se otevírá v listopadu 2022. Na hlavní výstavu 10. ročníku Trienále bylo selektováno na 350 z cca 3000 přihlášených plakátů od autorů z 40 zemí. Z SBB jsou mezi vybranými plakáty díla těchto autorů: Xavier Bermúdez MX, John Gravdahl US, Joao Machado PT, Peter Javorík SK a Jan Rajlich ml. CZ.30. 10. 2022 členové mezinárodní jury: Gitte Kath DK; Bata Knezevic CS; Ryszard Kajzer PL; Stephan Bundi CH; Bojidar Ionov, Lyuben Genov a Georgi Iankov, všichni BG, určili následující ceny 10. Trienále:
GRAND PRIX SOFIA plastika „Golden Poster” od prof. Bogomila Nikolova Ljuba Tomova BG; dvě ekvivalentní ceny bronzové plakety od prof. Bogomila Nikolova Lex Drewinski PL/DE, Michel Bouvet FR; Cena pro mladého autora (do 35 let) bronzová plaketa od Georgi Chapkanova, vytvořená na paměť bulharského umělce Assena Stareyshinskiho Miloš Despenić BH; Cena města Dimitrovgrad pro bulharského autora Nasko Atanasov BG, Bulharská cena Svazu bulharských umělců Kapka Kaneva BG, Bulharská cena za debut Nadace „88-КAMEN POPOV“ Georgi Georgiev – Arshata BG.
Jubilejní 10. Trienále Sofia je otevřeno 1.—21. 11. 2022 v Mramorovém foyer a Poloetáži – západ v Národním paláci kultury v Sofii BG.
Více informací o selektovaných autorech tohoto ročníku, doprovodných akcích, jakož i o všech předchozích devíti Trienále naleznete na www.triennial.orbitel.bg; kontakt / e-mail: albenasa1@abv.bg
Zpráva je fragment – bude v některých částech ještě doplněna, jakmile budou získány další podrobnosti.

Lyuba Tomova BG
Lex Drewinski PL/DE
Michel Bouvet FR
Miloš Despenić BH
Georgi Georgiev-Arshata BG
Kapka Kaneva BG
Nasko Atanasov BG

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE