Icograda / ico-D


Mezinárodní rada designu, Montreal CA

ICOGRADA / ico-D

Icograda je světový orgán pro profesionální grafický design a vizuální komunikace. Je to reprezentativní mezinárodní nevládní organizace grafického designu, která zastupuje celosvětově designéry a propaguje jejich dynamickou úlohu ve společnosti a hospodářství. Byla založena v Londýně r. 1963, má na 200 členů (asociací) a mnoho Přátel v 67 zemích na celém světě. Má konzultativní status při UNESCO, UNIDO, ISO, a WIPO. Informace na www.ico-d.org

FRIENDS OF ICOGRADA / ico-D
Přátelé Icogrady, založeni 1991, jsou celosvětovou sítí jednotlivců a společností, které sdílí společný zájem o grafický design a vizuální komunikace. Každý, kdo chce podporovat Icogradu a kdo souhlasí s jejími cíly a hodnotami, se může stát Přítelem Icogrady na příspěvkové bázi.

ICOGRADA / ico-D EDUCATION NETWORK

Vzdělávací síť Icogrady (The Icograda Education Network – IEN), založena 2002 v Brně, soustřeďuje celosvětově komunitu vzdělávacích institucí grafického designu – za účelem výměny, sdílení, spolupráce a pokroku v učebních metodách a výzkumných příležitostech. Účast je otevřená školám ve všech zemích.

ICOGRADA / ico-D DESIGN MEDIA NETWORK
Síť design. médií Icograda (Icograda Design Media Network – IDMN) byla založena r. 2004 v Istanbulu. Spojuje designérská média do on-line komunity – s jedním vhodným zdrojem na http://www.media.icograda.net. IDMN byla vytvořena Icogradou na žádost mezinárodních médií designu a je věnována vytváření a propagování standardů a etiky v publicistice o designu. IDMN tvoří fórum ke sdílení informací, pěstování debaty mezi účastníky a Icogradou a přispívá k podpoře smysluplného zdroje vědomostí o designu a roli, kterou design hraje v moderní společnosti. V dobré víře je designérským médiím poskytnuto uvedení zdarma a webový kontakt, za předpokladu jejich služby mezinárodní komunitě designu.

OD 15. 12. 2014 působí Icograda pod novým názvem
ico-D, the International Council of Design
(ico-D, Mezinárodní rada designu)
.


ico-D, Secretariat
455 Saint Antoine Ouest, Suite SS 10
Montreal, QC H2Z 1J1
Canada
T: +1 514 448 4949 x221; F: +1 514 448 4948
E: secretariat@icograda.org
W: www.ico-d.org


International Council of Design, Montreal CA

ICOGRADA / ico-D 
Icograda is the world body for professional graphic design and visual communication. It is the representative international non-governmental organisation for graphic design, unifying the voice of designers world-wide and promoting their dynamic role in society and commerce. Founded in London in 1963, Icograda has 200 Members (associations) and numerous Friends in 67 countries world-wide, and holds consultative status with UNESCO, UNIDO, ISO, and WIPO. For more information,
visit http://www.ico-d.org

FRIENDS OF ICOGRADA / ico-D 
Founded in 1991, Friends of Icograda is a world-wide network of individuals and corporations who share a common interest in graphic design and visual communication. Anyone who wishes to support Icograda and who agrees with Icograda’s aims and values can become a Friend of Icograda on a contribution basis.
Visit http://www.friends.icograda.net

ICOGRADA / ico-D EDUCATION NETWORK
Founded in Brno in 2002, the Icograda Education Network (IEN) brings together the world-wide community of graphic design educational institutions – for exchange, sharing, collaboration, and advancement of teaching methods and research opportunities. Participation is open to schools in all countries. For more information about IEN
visit http://www.education.icograda.net

ICOGRADA / ico-D DESIGN MEDIA NETWORK
Founded in Istanbul in 2004, the Icograda Design Media Network (IDMN) brings the world’s design media together in an online community ­ a single, convenient source at http://www.media.icograda.net. Formed by Icograda at the request of the international design media, the IDMN is dedicated to establishing and promoting standards and ethics in design journalism. It creates a forum for sharing ideas and information, fostering discourse among participants and with Icograda, and contributing to the furtherance of a meaningful body of knowledge regarding design and the role that design plays in modern society. Bona fide design media receive a free listing and a website link, provided as a service to the international design community.

ICOGRADA / ico-D eNEWS – SUBSCRIPTION INFORMATION
To subscribe to eNews: Go to the Icograda / ico-D website at http://www.ico-D.org/web/news then click on ENEWS. Fill out the subscription form, then click on ‚Subscribe.‘ You will receive e-mail confirming that you have been added to the eNews subscription list.


  • Sdružení Bienále Brno (Brno Biennale Association – BBA / SBB) bylo zástupcem UVU ČR v Icogradě v letech 1994–2000. Od roku 2001 je SBB řádnou členskou organizací Icograda.
  • The Brno Biennale Association (Sdruzeni Bienale Brno – SBB/BBA) was a member organization of the ICOGRADA as a representative of the UVU CR in 1994–2000, and it has been the regular member of ICOGRADA since 2001.

 

Od roku 1963 do 15. 12. 2014 - to byla Icograda...
Od roku 1963 do 15. 12. 2014 – to byla Icograda…

Sdružení Bienále Brno | Brno Biennale Association