5th Emirates International Poster Festival (EIPF) / Design for Climate Change

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/akci / Brno Biennale (BBA) informs on the exhibition/event:
K podpoře mezinárodní klimatické konference Spojených národů COP 28 UAE koncem listopadu 2023 v Dubaji byl věnován 5. ročník mezinárodního festivalu plakátů Emirates (EIPF).
Design for Climate Change, COP 28 SAE – UN Climate Change
Conference 2023
„Udržitelný hospodářský rozvoj a opatření v oblasti klimatu jsou úzce propojeny a jsou nezbytné pro lepší kvalitu života pro všechny.“
Prezident SAE, JH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan
„Změna klimatu je největší globální výzvou budoucnosti, která vyžaduje vážné, skutečné a trvalé úsilí,“
Viceprezident a premiér SAE JH Sheikh Mohammed bin Rashidthe


5. ročník mezinárodního festivalu plakátů Emirates (EIPF) se soustředil na téma „Design for Climate Change“, kde se kreativita a inovace sbližují, aby řešily naléhavý globální problém změny klimatu. Tento ročník EIPF souvisí s pořádáním 28. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP28) v SAE v listopadu 2023 na Expo City Dubai. Tento ročník EIPF ukazuje významnou roli designu při zvyšování povědomí o klimatických problémech a poskytování inovativních řešení pro budování udržitelného a odolného světa.
Mezinárodní festival plakátu Emirates (EIPF) představuje výraznou a kreativní platformu v regionu MENA, která se věnuje prezentaci a ocenění současného plakátového designu z celého světa. Tento festival, který iniciovala Kulturní a vědecká asociace (NADWA) v Dubaji, si klade za cíl podporovat a umocňovat kreativní vyjádření a zároveň prosazovat postupy grafického designu a inovativní myšlení v rámci regionu MENA. Plakáty ve své neocenitelné schopnosti vizuální komunikace slouží k předávání informací, lidských myšlenek, reakcí na místní a globální záležitosti a k propagaci produktů nebo služeb.
Tváří v tvář eskalujícím klimatickým dopadům, od extrémních povětrnostních jevů až po ztrátu biologické rozmanitosti, byli designéři z celého světa vyzváni, aby využili své tvůrčí schopnosti a vypořádali se s touto naléhavou krizí. Prostřednictvím podmanivých vizuálů a přesvědčivých konceptů slouží EIPF jako mocná platforma, která inspiruje k pozitivní akci a mobilizuje jednotlivce, komunity a tvůrce politiky ke společnému poslání: chránit naši planetu pro budoucí generace.
Tyto plakáty se nezaměřují pouze na estetiku, ale také účinně vyjadřují důležitost řešení změny klimatu a jejího dopadu na naše životní prostředí a společnost. Prostřednictvím vizuálních interpretací důsledků globálního oteplování a zhoršování životního prostředí nutí plakáty diváky konfrontovat realitu našeho měnícího se světa.
EIPF je víc než jen přehlídka výzev; je to oslava naděje a inovace. Každý plakát představuje neomezený potenciál designu řídit transformační změny. Od revolučních myšlenek v oblasti obnovitelné energie a udržitelného zemědělství po městské plánování odolné vůči klimatu a uhlíkově neutrální technologie, tyto návrhy jsou příkladem toho, jak může kreativní myšlení vést k čistší a zelenější budoucnosti.
Klimatická spravedlnost a inkluzivita jsou hlavními principy, které jsou do návrhů integrovány. Výstava zdůrazňuje význam začlenění spravedlnosti do procesu navrhování, což umožňuje marginalizovaným komunitám hrát roli při utváření klimatických řešení. Tím, že dáváme každému možnost přispět k řešení, vytváříme inkluzívnější a efektivnější přístup k řešení změny klimatu.
Spojené arabské emiráty kladou velký důraz na klíčové klimatické priority, jako je např. vytvoření národního systému pro řízení emisí skleníkových plynů, provádění programů pro přizpůsobení se změně klimatu a povzbuzování ekonomická diverzifikace vedená soukromým sektorem prostřednictvím příznivých předpisů a pobídek. Řešením výzev spojených se změnou klimatu se Spojené arabské emiráty snaží dosáhnout odolného a ekologicky šetrného hospodářství a zlepšit kvalitu života občanů. Národní plán změny klimatu SAE na období 2017 až 2050 je komplexní rámec, který efektivně řídí emise skleníkových plynů a zároveň podporuje ekonomický růst.
Zapojení do akce těchto podnětných uměleckých děl, představuje osobní příspěvek k boji proti změně klimatu. Každý design slouží jako výzva k akci, nabádá vás k přijetí udržitelných postupů ve vašem každodenním životě, obhajuje politiku upřednostňující životní prostředí a podporuje iniciativy, které prosazují odpovědnost za životní prostředí.
Pojďme společně využít kreativní sílu plakátu, abychom inspirovali změnu, podnítili konverzace a vytvořili cestu k udržitelné budoucnosti. Přidejte se k nám na této společné cestě do světa, kde inovativní designová řešení a neochvějné odhodlání dláždí cestu ke zdravější a odolnější planetě pro příští generace.
Na výstavu poslalo svá díla 227 designérů z 59 zemí – celkem 343 návrhů plakátů. Z SBB jsme našli jen Petera Javoríka (který reprezentuje PL) a Jana Rajlicha ml. (CZ), z CZ je zastoupen ještě Wojciech Osuchowski (též za PL) .
Více informací o konferenci viz:
United Nations Climate Action
COP28 UAE
Climate Change Knowledge Portal
Organizátoři výstavy EIPF:
The Cultural and Scientific Association (NADWA), Dubai, UAE
Partneři: COP28 UAE, / American University in the Emirates / Poster Blog PL / Worldwide Graphic Designers (Wgd) / tDA Asia
Místo a datum konání výstavy EIPF: NADWA, Dubai, UAE, 29. 11.– 31. 12. 2023
EIPF Team: 
Chairman of NADWA and EIPF HE Bilal Rabai Al Bodour
EIPF Director/ Founder / Coordinator Prof. Arafat Al-Naim
Kurátoři: Prof. Arafat Al-Naim, Dr. Najat Makki
International Committee: Prof. Agnieszka Ziemiszewska PL, Prof. Daniel Meier DE, Prof. Evripides Zantides CY, Hajime Tsushima JP, Prof. Irwan Harnoko Indonesia, Prof. Kelly Salchow MacArthur US, Prof. Kye-soo Myung KR, Prof. Liwei Liu CN, Prof. Orhan Ardahanlı TR, Dr. Péter Bence Simon HU, Thiago Lacaz BR, William Harald-Wong Malaysia

Life in Danger, plakát Jana Rajlicha pro EIPF 2023

 
Původní výzva k účasti na 5. EIPF 2023 zněla v angličtině takto:
Design for Climate Change, COP 28 UAE – UN Climate Change
Conference 2023
“Sustainable economic development and climate action are closely linked and essential for a better quality of life for all.”
UAE President, HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan
“Climate change is the greatest global challenge in the future, which requires serious, real and continuous efforts,”
UAE Vice President and Prime Minister HH Sheikh Mohammed bin Rashidthe
The 5th Emirates International Poster Festival (EIPF) centered around the theme “Design for Climate Change,” where creativity and innovation converge to address the pressing global concern of climate change. This edition of EIPF coincides with the UAE’s hosting of the 28th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (COP28) in November 2023 at Expo City Dubai. This
edition of EIPF showcases the significant role of design in raising awareness about climate issues and providing innovative solutions to construct a sustainable and resilient world.
The Emirates International Poster Festival (EIPF) stands as a distinctive and creative platform in the MENA region, dedicated to presenting and honoring contemporary poster design from across the globe. Initiated by the Cultural and Scientific Association (NADWA) in Dubai, this festival aims to foster and amplify creative expression while advancing graphic design practice and innovative thinking within
the MENA region. Posters, in their invaluable capacity for visual communication, serve to convey information, human thoughts, responses to local and global matters, and promote products or services.
In the face of escalating climate impacts, from extreme weather events to biodiversity loss, designers from around the world are invited to harnesses their creative prowess to tackle this pressing crisis head-on. Through captivating visuals and compelling concepts, EIPF serves as a powerful platform to inspire positive action and mobilize individuals, communities, and policymakers towards a shared mission: safeguarding our planet for future generations.

These posters not only focus on aesthetics but also effectively convey the importance of addressing climate change and its impact on our environment and society. Through visual representations of the consequences of global warming and environmental degradation, these designs compel viewers to confront the realities of our changing world.
EIPF is more than just a showcase of challenges; it is a celebration of hope and innovation. Each poster represents the limitless potential of design to drive transformative change. From revolutionary ideas in renewable energy and sustainable agriculture to climate-resilient urban planning and carbonneutral technologies, these designs exemplify how creative thinking can lead the way towards a cleaner, greener future.
Climate justice and inclusivity are core principles integrated into these
designs. The exhibition highlights the significance of incorporating equity into the design process, enabling that marginalized communities play a role in shaping climate solutions. By empowering everyone to contribute to the solution, we establish a more inclusive and effective approach to addressing climate change.
The UAE places great importance on key climate priorities, such as
establishing a national system to manage greenhouse gas emissions,
implementing programs to adapt to climate change, and encouraging
economic diversification led by the private sector through favorable
regulations and incentives. By addressing the challenges of climate change, the UAE aims to achieve a resilient and environmentally friendly economy, improving the citizens’ quality of life. The National Climate Change Plan of the UAE for the period from 2017 to 2050 is a comprehensive framework that effectively manages greenhouse gas emissions while supporting economic growth.
As you engage with these thought-provoking artworks, we encourage you to envision your contribution to the battle against climate change. Each design serves as a call to action, urging you to adopt sustainable practices in your everyday life, advocate for policies that prioritize the environment, and support initiatives that promote environmental responsibility.
Together, let us harness the creative power of poster to inspire change, spark conversations, and forge a path towards a sustainable future. Join us in this collective journey towards a world where innovative design solutions and unwavering determination pave the way for a healthier, more resilient planet for generations to come.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..