Archiv rubriky: Ze zahraničí | From Abroad

VIDAK: plakáty „War and Peace, and Now“

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/akci | Brno Biennale (BBA) informs about the exhibition/event:
Korejská asociace informačního designu VIDAK (Visual Information Design Association of Korea) pozvala letos na podzim opět světové designéry k tvorbě plakátu – tentokrát na téma “War and Peace, and Now: the Beginning of Peace Beyond Borders”.
Akci vedle asociace VIDAK spoluorganizuje Seoul Design Foundation (DDP). Výstava se koná 9.—15. 12. 2023 v DDP Museum, Design Dulegil (Section C, 3rd – 4th Floor), Seoul KR, již tradičně spolu se stejnojmennou mezinárodní designérskou konferencí (v DDP Design Lab 3rd Floor, Design Hall).
Této mezinárodní akce/výstavy se zúčastňují jednak domácí grafici, členové VIDAK, jejichž práce podléhají výběru a pak pozvaní zahraniční autoři. Vloni — před rokem — to bylo celkem 129 designérů z 38 zemí a 84 designérů domácích, letošní počty ještě nejsou k dispozici (bude do zprávy doplněno)…
Info viz www.vidak.or.kr

Plakát Make Love not War od Jana Rajlicha ml.:

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

5th Emirates International Poster Festival (EIPF) / Design for Climate Change

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/akci / Brno Biennale (BBA) informs on the exhibition/event:
K podpoře mezinárodní klimatické konference Spojených národů COP 28 UAE koncem listopadu 2023 v Dubaji byl věnován 5. ročník mezinárodního festivalu plakátů Emirates (EIPF).
Design for Climate Change, COP 28 SAE – UN Climate Change
Conference 2023
„Udržitelný hospodářský rozvoj a opatření v oblasti klimatu jsou úzce propojeny a jsou nezbytné pro lepší kvalitu života pro všechny.“
Prezident SAE, JH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan
„Změna klimatu je největší globální výzvou budoucnosti, která vyžaduje vážné, skutečné a trvalé úsilí,“
Viceprezident a premiér SAE JH Sheikh Mohammed bin Rashidthe


5. ročník mezinárodního festivalu plakátů Emirates (EIPF) se soustředil na téma „Design for Climate Change“, kde se kreativita a inovace sbližují, aby řešily naléhavý globální problém změny klimatu. Tento ročník EIPF souvisí s pořádáním 28. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP28) v SAE v listopadu 2023 na Expo City Dubai. Tento ročník EIPF ukazuje významnou roli designu při zvyšování povědomí o klimatických problémech a poskytování inovativních řešení pro budování udržitelného a odolného světa.
Mezinárodní festival plakátu Emirates (EIPF) představuje výraznou a kreativní platformu v regionu MENA, která se věnuje prezentaci a ocenění současného plakátového designu z celého světa. Tento festival, který iniciovala Kulturní a vědecká asociace (NADWA) v Dubaji, si klade za cíl podporovat a umocňovat kreativní vyjádření a zároveň prosazovat postupy grafického designu a inovativní myšlení v rámci regionu MENA. Plakáty ve své neocenitelné schopnosti vizuální komunikace slouží k předávání informací, lidských myšlenek, reakcí na místní a globální záležitosti a k propagaci produktů nebo služeb.
Tváří v tvář eskalujícím klimatickým dopadům, od extrémních povětrnostních jevů až po ztrátu biologické rozmanitosti, byli designéři z celého světa vyzváni, aby využili své tvůrčí schopnosti a vypořádali se s touto naléhavou krizí. Prostřednictvím podmanivých vizuálů a přesvědčivých konceptů slouží EIPF jako mocná platforma, která inspiruje k pozitivní akci a mobilizuje jednotlivce, komunity a tvůrce politiky ke společnému poslání: chránit naši planetu pro budoucí generace.
Tyto plakáty se nezaměřují pouze na estetiku, ale také účinně vyjadřují důležitost řešení změny klimatu a jejího dopadu na naše životní prostředí a společnost. Prostřednictvím vizuálních interpretací důsledků globálního oteplování a zhoršování životního prostředí nutí plakáty diváky konfrontovat realitu našeho měnícího se světa.
EIPF je víc než jen přehlídka výzev; je to oslava naděje a inovace. Každý plakát představuje neomezený potenciál designu řídit transformační změny. Od revolučních myšlenek v oblasti obnovitelné energie a udržitelného zemědělství po městské plánování odolné vůči klimatu a uhlíkově neutrální technologie, tyto návrhy jsou příkladem toho, jak může kreativní myšlení vést k čistší a zelenější budoucnosti.
Klimatická spravedlnost a inkluzivita jsou hlavními principy, které jsou do návrhů integrovány. Výstava zdůrazňuje význam začlenění spravedlnosti do procesu navrhování, což umožňuje marginalizovaným komunitám hrát roli při utváření klimatických řešení. Tím, že dáváme každému možnost přispět k řešení, vytváříme inkluzívnější a efektivnější přístup k řešení změny klimatu.
Spojené arabské emiráty kladou velký důraz na klíčové klimatické priority, jako je např. vytvoření národního systému pro řízení emisí skleníkových plynů, provádění programů pro přizpůsobení se změně klimatu a povzbuzování ekonomická diverzifikace vedená soukromým sektorem prostřednictvím příznivých předpisů a pobídek. Řešením výzev spojených se změnou klimatu se Spojené arabské emiráty snaží dosáhnout odolného a ekologicky šetrného hospodářství a zlepšit kvalitu života občanů. Národní plán změny klimatu SAE na období 2017 až 2050 je komplexní rámec, který efektivně řídí emise skleníkových plynů a zároveň podporuje ekonomický růst.
Zapojení do akce těchto podnětných uměleckých děl, představuje osobní příspěvek k boji proti změně klimatu. Každý design slouží jako výzva k akci, nabádá vás k přijetí udržitelných postupů ve vašem každodenním životě, obhajuje politiku upřednostňující životní prostředí a podporuje iniciativy, které prosazují odpovědnost za životní prostředí.
Pojďme společně využít kreativní sílu plakátu, abychom inspirovali změnu, podnítili konverzace a vytvořili cestu k udržitelné budoucnosti. Přidejte se k nám na této společné cestě do světa, kde inovativní designová řešení a neochvějné odhodlání dláždí cestu ke zdravější a odolnější planetě pro příští generace.
Na výstavu poslalo svá díla 227 designérů z 59 zemí – celkem 343 návrhů plakátů. Z SBB jsme našli jen Petera Javoríka (který reprezentuje PL) a Jana Rajlicha ml. (CZ), z CZ je zastoupen ještě Wojciech Osuchowski (též za PL) .
Více informací o konferenci viz:
United Nations Climate Action
COP28 UAE
Climate Change Knowledge Portal
Organizátoři výstavy EIPF:
The Cultural and Scientific Association (NADWA), Dubai, UAE
Partneři: COP28 UAE, / American University in the Emirates / Poster Blog PL / Worldwide Graphic Designers (Wgd) / tDA Asia
Místo a datum konání výstavy EIPF: NADWA, Dubai, UAE, 29. 11.– 31. 12. 2023
EIPF Team: 
Chairman of NADWA and EIPF HE Bilal Rabai Al Bodour
EIPF Director/ Founder / Coordinator Prof. Arafat Al-Naim
Kurátoři: Prof. Arafat Al-Naim, Dr. Najat Makki
International Committee: Prof. Agnieszka Ziemiszewska PL, Prof. Daniel Meier DE, Prof. Evripides Zantides CY, Hajime Tsushima JP, Prof. Irwan Harnoko Indonesia, Prof. Kelly Salchow MacArthur US, Prof. Kye-soo Myung KR, Prof. Liwei Liu CN, Prof. Orhan Ardahanlı TR, Dr. Péter Bence Simon HU, Thiago Lacaz BR, William Harald-Wong Malaysia

Life in Danger, plakát Jana Rajlicha pro EIPF 2023

 
Původní výzva k účasti na 5. EIPF 2023 zněla v angličtině takto:
Design for Climate Change, COP 28 UAE – UN Climate Change
Conference 2023
“Sustainable economic development and climate action are closely linked and essential for a better quality of life for all.”
UAE President, HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan
“Climate change is the greatest global challenge in the future, which requires serious, real and continuous efforts,”
UAE Vice President and Prime Minister HH Sheikh Mohammed bin Rashidthe
The 5th Emirates International Poster Festival (EIPF) centered around the theme “Design for Climate Change,” where creativity and innovation converge to address the pressing global concern of climate change. This edition of EIPF coincides with the UAE’s hosting of the 28th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (COP28) in November 2023 at Expo City Dubai. This
edition of EIPF showcases the significant role of design in raising awareness about climate issues and providing innovative solutions to construct a sustainable and resilient world.
The Emirates International Poster Festival (EIPF) stands as a distinctive and creative platform in the MENA region, dedicated to presenting and honoring contemporary poster design from across the globe. Initiated by the Cultural and Scientific Association (NADWA) in Dubai, this festival aims to foster and amplify creative expression while advancing graphic design practice and innovative thinking within
the MENA region. Posters, in their invaluable capacity for visual communication, serve to convey information, human thoughts, responses to local and global matters, and promote products or services.
In the face of escalating climate impacts, from extreme weather events to biodiversity loss, designers from around the world are invited to harnesses their creative prowess to tackle this pressing crisis head-on. Through captivating visuals and compelling concepts, EIPF serves as a powerful platform to inspire positive action and mobilize individuals, communities, and policymakers towards a shared mission: safeguarding our planet for future generations.

These posters not only focus on aesthetics but also effectively convey the importance of addressing climate change and its impact on our environment and society. Through visual representations of the consequences of global warming and environmental degradation, these designs compel viewers to confront the realities of our changing world.
EIPF is more than just a showcase of challenges; it is a celebration of hope and innovation. Each poster represents the limitless potential of design to drive transformative change. From revolutionary ideas in renewable energy and sustainable agriculture to climate-resilient urban planning and carbonneutral technologies, these designs exemplify how creative thinking can lead the way towards a cleaner, greener future.
Climate justice and inclusivity are core principles integrated into these
designs. The exhibition highlights the significance of incorporating equity into the design process, enabling that marginalized communities play a role in shaping climate solutions. By empowering everyone to contribute to the solution, we establish a more inclusive and effective approach to addressing climate change.
The UAE places great importance on key climate priorities, such as
establishing a national system to manage greenhouse gas emissions,
implementing programs to adapt to climate change, and encouraging
economic diversification led by the private sector through favorable
regulations and incentives. By addressing the challenges of climate change, the UAE aims to achieve a resilient and environmentally friendly economy, improving the citizens’ quality of life. The National Climate Change Plan of the UAE for the period from 2017 to 2050 is a comprehensive framework that effectively manages greenhouse gas emissions while supporting economic growth.
As you engage with these thought-provoking artworks, we encourage you to envision your contribution to the battle against climate change. Each design serves as a call to action, urging you to adopt sustainable practices in your everyday life, advocate for policies that prioritize the environment, and support initiatives that promote environmental responsibility.
Together, let us harness the creative power of poster to inspire change, spark conversations, and forge a path towards a sustainable future. Join us in this collective journey towards a world where innovative design solutions and unwavering determination pave the way for a healthier, more resilient planet for generations to come.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

8. mezinárodní Bienále plakátu v Bolívii

Bienále Brno (SBB) informuje o akci | Brno Biennale (BBA) informs about the event:
Na 8. ročníku Bienal del Cartel Bolivia 2023 (BICeBé, mezinárodní Bienále plakátu Bolívie) bylo z 12 522 zaslaných plakátů z 90 zemí vystaveno 514 plakátů. Výstava je otevřena v Museo de Arte Contemporáneo, Santa Cruz della Siera, Bolívie, 20. 11. 2023>20. 1. 2024.
Jak už jsme uvedli v předchozí zprávě o BICeBé, z členů SBB jsou na výstavě zastoupeni John Gravdahl US, Peter Javorík SK, Mykola Kovalenko UA/SK, Lech Majewski PL, István Orosz HU, Kari Piippo FI, Santiago Pol YV, Jan Rajlich ml. CZ a Niklaus Troxler CH, dále z SK Peter Eliáš. 
Všechny vybrané plakáty naleznete zde: http://www.bicebebolivia.com/
O BICeBé informuje např. internetový časopis Periodista Virtual: https://www.periodistavirtual.com/epicentro-creativo-la-bienal-del-cartel-de-bolivia-2023-cerro-de-manera-exitosa-sus-actividades-en-santa-cruz-y-la-paz/?preview=true&_thumbnail_id=23431&fbclid=IwAR3cF68B41AYwe9gWifqXW02cun5GhRqkdH8btzBRe50MaeDRs6vHSWFFhQKONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Mezinárodní plakátová akce Stop War

 Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/akci | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition/event:
Výstava a akce plakátů „STOP WAR“:
V reakci na výzvu k uspořádání mezinárodní výstavy plakátů s názvem „STOP WAR“ jsme s myšlenkou souhlasili a rozhodli jsme se jako PIN International (= Peace loving Innovators of Nations) připojit  jako jedna z pořádajících organizací. 
Mezinárodní výstavní kancelář PIN Hitoshi Miura JP

Open Call (otevřená výzva):
Výstavní akce plakátů s názvem „STOP WAR“ je sociální projekt proti všem formám válek a masových vražd po celém světě. Tento projekt obhajuje mír a svobodu v celosvětovém měřítku.
Ve 21. století jsme svědky válek, jako jsou konflikty Ukrajina-Rusko a Izrael-Gaza, které vedou k utrpení a dokonce zabíjení velkého počtu civilistů z různých důvodů. Civilní děti, senioři, mladí lidé, ženy a muži jsou nevinní a mají základní lidská práva. Nikdo by neměl být zabit ve válce z jakéhokoli důvodu.
Jako umělci a grafici v dnešní době je naprosto nezbytné, abychom světu vyslali zprávu: „STOP WAR (Zastavte válku)“. Tento humánní požadavek vyžaduje, abychom spolupracovali na vytvoření silných plakátů.
Poznámka: Rasistické nebo proválečné návrhy jakéhokoli druhu nejsou tolerovány a budou odmítnuty. Plakáty pro-Hamas, pro-Izrael, pro-Putin, pro-Zelenskij, pro-válečné, nebo jakýkoli druh propagandy režimu, nejsou přijatelné.
Účastníci obdrží certifikát se svým jménem.
Technické požadavky: Všechny druhy návrhů a technik jsou přípustné.
Termín: 1. 1. 2024 – poslat na stopwarposter@gmail.com
Informace o souboru: velikost plakátu pro online výstavu: 30×42 cm, RGB, 300dpi, po online výstavě může být plakát vystaven v tištěné podobě, proto nezapomeňte poslat i data ve formátu 70×100 cm, CMYK, 300 dpi.
Pojmenování souboru: Jméno_Příjmení_Název_plakátu.

Všem zúčastněným děkujeme a přejeme hodně úspěchů – Mezinárodní výstavní kancelář PIN Hitoshi Miura JP

Více info: http://stopwarposters.42web.io/

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

11th China International Poster Biennial Hangzhou – výzva k účasti

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži/výstavě / Brno Biennale (BBA) informs on competition/exhibition:
11. Čínské mezinárodní bienále plakátu (The 11th China International Poster Biennial – CIPB) se bude konat v West Lake / Hangzhou CN v listopadu 2023. Jeho hostiteli jsou China Academy of Art (CAA) a  Zhejiang Artists Association (ZAA), a je organizováno Visual Communication School na CAA a Graphic Design Committee ZAA.  
Bienále je určeno designérů, kolektivům i studentům z celého světa. Na 11. CIPB budou uděleny ceny: Grand Prix, Gold award, 2 Silver award, 3 Bronze  ceny každého z porotců. 
Do soutěže jsou přijímány vytištěné plakáty (ink-jet není přípustný, rozměry ≥36.4cm×51.5cm, ≤120cm×180cm) vytvořené po roce 2021 v kategoriích:
A.Cultural posters (kulturní plakáty), B.Public-interest posters (sociální), C.Commercial posters (obchodní).
Plakáty se online přihlašují na http://www.cipb.org/en?fbclid=IwAR2zEfpnZTuW-svSZIjMNXSjUvi2HFwPQjH0Dnp4IpwJdsZA1wbotrdGPv0, kliknutím na  “上传作品” (Upload a Work), vytvořením účtu a loginem do systému uploadu. Po přihlášení plakátu je třeba stáhnout, vyplnit na PC a vytisknout „the endorsement“ v záložce “个人中心” (Personal Center), a připevnit na zadní spodní pravý roh plakátu. Pro každý přihlášený plakát je třeba se přihlásit již pod stejným účtem – loginem a postup zopakovat.
Akceptovány jsou soubory formátu .jpg, .gif a .mp4 o formátu cca A4, A4; 300dpi; RGB; ≤10M (.jpg či .gif) a ≤30M (.mp4). Maximálně je možno nahrát 10 plakátů.    
Deadline jak pro elektronické přihlášení plakátů, tak současně pro doručení jejich výtisků je 10. 11. 2023 (Beijing Time). Poštovní zásilku je třeba označit “Print without Commercial Value”. Posílají se 2 výtisky od každého plakátu.
Další info: www.cipb.org
Adresa: ATTN: Organizing Committee of the 2023 China International Poster Biennial, Liangzhu Campus of China Academy of Art, No. 2849 Gudun Road, Liangzhu Street, Yuhang Area, Hangzhou, China,
Mob.: +86 19106732276, Tel: +86 (571) 88060901, E-mail: info@cipb.org   
Kurátor: Gao Shiming, akademický výbor: Zhao Yan, Bi Xuefeng, Han Xu, Yuan Youmin, Chen Zhengda, Jiang Jun,Yu Jiadi,Liu Yihong, hlavní poradci: Jiang Jun, Wang Minjie, předseda: Bi Xuefeng, výkonný předseda: Wu Weichen, zástupce výkonného přesedy: Fang Shuhong, šéf sekretář: Lu Xi,Cui Mengxi, asistent sekretáře: Yuan Jingyi.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

HKIPT2024 Hong Kong International Poster Triennial | výzva k účasti

Bienále Brno (SBB) informuje o soutěži / Brno Biennale (BBA) informs on competition:
Počínaje rokem 2001 the Hong Kong Heritage Museum organizuje „Hong Kong International Poster Triennial / Hongkongské mezinárodní trienále plakátu“ – letos již po osmé. Hlavní téma letošního trienále je „Multiverse / Multivesmír“ a jeho program zahrnuje mezinárodní soutěž designu plakátu, výstavy a přednášky. Na organizaci se spolupořadatelsky podílejí the Leisure and Cultural Services Department a the Hong Kong Designers Association.
Designéři a kreativní jednotlivci z celého světa jsou zváni, aby zaslali své tištěné anebo animované grafické plakáty z uplynulých 3 let!
Plakáty je možno přihlásit do čtyřech kategorií: (A) „Tematická: Multivesmír“, (B) „Propagace kulturních programů“, (C) „Komerční a reklamní“ a  (D) „Animovaný plakát“. Počet plakátů je celkem maximáílně 4 kusy (série se považuje za 1 ks), bez výstavního/soutěžního poplatku.
Deadline zaslání přihlášek a plakátů online: 20. 11. 2023 (Hong Kong Time) – budou-li plakáty vybrány porotou na výstavu, bude třeba je během ledna/února 2024 poslat vytištěné.
Plakáty posoudí mezinárdoní porota pro kategorie (A), (B) a (C) ◼ Eric Chan HK/CNa ◼ Huang Hai CN ◼ Felix Pfäffli CH ◼ Shinnoske Sugisaki JP ◼ Eva Wendel DE.
Díla oceněných a na výstavu vybraných příspěvků budou vystavena v Hong Kong Heritage Museum a zveřejněna ve výstavní publikaci. 
Podrobnosti, přihlášky a online přihlášení plakátů na: www.postertriennial.hk
Dotazy: triennial@lcsd.gov.hk / Facebook: www.facebook.com/HKIPT 
/ Instagram: instagram.com/hkipt
Adresa: “Hong Kong International Poster Triennial” curatorial team, Hong Kong Heritage Museum, Leisure and Cultural Services Department, 1 Man Lam Road, Sha Tin, Hong Kong

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Sadegh Barirani 100

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě / Brno Biennale (BBA) informs on the exhibition:
Kdo má čas zajet ještě do konce října do Íránu, tak může navštívit mezinárodní výstavu ke 100. narozeninám Sadegha Bariraniho. nestora íránské kaligrafie a plakátu.
Za pojektem výstavy International Poster Exhibition: Barirani’s 100th birthday / 2023 stojí Elan Agi Virtual Museum Gallery, kurátorem je Mehran Mirhosseini.
Výstava je otevřena 20. 10.-2. 11. 2023, A: Elan,
Valiasr St., above Parkway, Fayazi St., Bosni Herzegovin St., Dr. Hasabi’s t-intersection,Tehran IR.
Íránský ilustrátor, grafik a kaligraf Sadegh Barirani je čestným členem SBB. Narodil se 23. 3.1923 v Bandar Anzali, Gulian IR, studoval na Teheránské univerzitě (výtvarné umění, 1952), Syracuse University of New York in Tehran (audiovisual, 1953) a na Indiana University USA (audiovisual, 1959).
Sadegh Barirani vystavoval individuálně i na kolektivních přehlídkách (Cyrus Gallery Paris, Tehran, Bienále Brno, N. Delhi, N. York, Venice, Shiraz, Tehran, Warszawa…) a posledních 20 let žil v USA v San Jose CA.
Online výstava zde: https://www.elanagi.com/events/20?fbclid=IwAR1z9xS3FOJ5IEWpdGZCUYYO2ZOVEqBCbz44ytcURT2oeYsVk4L6kK7B1wM
Další info: www.elanagi.com/ir; https://www.elanagi.com/search/barirani

 

Plakát výstavy Barirani 100. narozeniny
Sadegh Barirani

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

1. mezinárodní bienále plakátu v USA USIPB otevřeno

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě/soutěži | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition/competition:
Na 1. mezinárodní bieále plakátu v USA USIPB (United States International Poster Biennial bylo zasláno 7 380 plakátů z 75 zemí.
15. 8. 2023 byli na https://usipb.com/selected/… oznámeni vybraní autoři, jejichž celkem 300 plakátů (tj. cca 4% z přihlášených) bude na bienále vystaveno.
Ze SBB uspěli: Peter Javorík CZ/PL, Mykola Kovalenko SK/UA, Santiago Pol ES, Jan Rajlich jr. CZ  a Niklaus Troxler CH. Z CZ ještě Peter Bankov, Radoslava Boor a Daniel Šmira, ze SK Matúš Buranovský a Peter Eliáš.
Mezinárodní jury: Rikke Hansenová DK, Angelina Lippertová US, Saki Mafundikwa ZA, Woody Pirtle US, Alice Druedingová + Joe Scorsone US, Felipe Taborda BR, Xiao Yong CN a Agnieszka Ziemiszewska PL.1. United States International Poster Biennial bylo otevřeno současně ve 2 lokacích::
open-air na Downtown Long Beach v Kalifornii US (201 The Promenade N., Long Beach, CA 90802, 1. 10.—30. 11.)
a na Iowa State University, College of Design, Ames, Iowa US (Gallery 181, 4. —26. 10.).
Organizují: @studiooneeleeven a @posterterriotry
Sponzoři: @lcheartshare @theordinarie a InkedWell Long Beach
Partneři: @artslb @intertrend @downtowndesign long beach design district @doghaus_longbeach @congregationbc @unexpectedconnections @ladesignfestival @dreamkreator.
Plakát zahajovací výstavy na the Iowa State University – vytvořil designér Michael Braley.
Foto: PosterTerritory a Bernard Canniffe
USIPB United States International Poster Biennial

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

VI. IPA Leipzig 2023

Bienále Brno (SBB) informuje o akci/výstavě | Brno Biennale (BBA) informites to participate in the competition/event:
Německé sdružení grafiků plakat-sozial e.V. v Lipsku DE ve spolupráci s akcí „Tage der Industriekultur 2023“ (Dny průmyslové kultury) uspořádalo VI. Mezinárodní výstavu plakátů ( Internationale Plakatausstellung IPA) Leipzig 2023: Women of all countries – unite / Frauen aller Länder – verbündet Euch / Ženy všech zemí – spojte se.
Výstava VI. IPA se uskutečnila již tradičně v Deutsches Museum für Galvanotechnik v Lipsku 29. 8.—17. 9. 2023. 
Na výstavu bylo vybráno (a vytištěno) přes 80 plakátů (formátu 100×70 cm) od  52 autorů z 15 zemí, z SBB Pavel Beneš CZ, Jochen Fiedler DE, Andrej Haščák SK, Václav Houf CZ, Mykola Kovalenko SK/UA, Pavel Noga CZ,  Jaroslav Pejčoch CZ a Honza Jan Rajlich CZ.
Více info na https://www.plakat-sozial.de/public/exhibitions.php
 
K výstavě byla vydána skládačka (12 str.) a také úplný katalog výstavy (48 str.) v pdf se všemi vystavenými plakáty:
Folder zur Ausstellung (2,2 MB)
Katalog der Ausstellung (8,3 MB)

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Prof. Gert Wunderlich (1933—2023)

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) informs with regreat
Ze saské metropole Lipska přišla koncem srpna smutná zpráva: Ve věku nedožitých 90 let tu zemřel čestný člen SBB prof. Gert Wunderlich (18. 11. 1933 Lipsko — 15. 8. 2023 Lipsko), významný německý typograf, designér písma a knižní úpravce.
Pohřeb bude 8. 9. 2023 ve 12.30, Leipziger Südfriedhof, Hauptkapelle. 

G. W.: Autoportrét (parte, 2023)


Gert Wunderlich se vyučil sazečem a v letech 1953—1958 vystudoval v Lipsku HGB (Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig  / Vysoká škola grafiky a knižního umění), kde jeho učiteli byli Irmgard Horlbeck-Kappler, Wolfgang Mattheuer, Elisabeth Altmann, Albert Kapr, Oskar Zech a Otto Erler. Zde se také záhy stal pedagogem a byl tu profesorem až do roku 1999. Krátce po studiích (1959—1961) byl zaměstnán jako knižní designér v tiskařských závodech Fortschritt Erfurt.
Byl členem Svazu německých výtvarných umělců (VbKD). 
V roce 1965 se stal tajemníkem mezinárodní výstavy International Book Art Exhibition (IBA) Leipzig 1965, pro kterou vytvořil i proslulý logotyp.
Byl vícekrát oceněn v soutěžích nejkrásnějších knih Schönsten Bücher aus der DDR, Schönste Bücher aus aller Welt a na různých světových Bienále.
Z písem je nejznámější jeho písmová rodina Maxima. Vytvořil též desítky kulturních a společenských plakátů. Svá díla vystavoval na více než 20 samostatných výstavách (Leipzig, Amsterdam, Warszawa, Xiamen, Magdeburg, Weimar, Cottbus, Fribourg…) a více než 150 výstavách kolektivních (CA, PL, CZ, JP, BE, FI, US, IL, IT, TW, HK…).
Jeho medailony byly zahrnuty např. do těchto publikací: D. Eisold (ed.): Lexikon Künstler in der DDR (Berlin 2010); Kürschners
Handbuch der Bildenden Künstler (München/Leipzig 2007).
Nekrology viz https://www.hgb-leipzig.de/en/academy/news/news/405 nebo https://pirckheimer-gesellschaft.org/blog-search?search_api_fulltext=wunderlich

Gert Wunderlich byl členem mezinárodních jury 7. a 9. Bienále Brno 1976 a 1980 (na snímku z r. 1980 je vlevo mezi překladatelkou Janou Smejkalovou a prezidentem BB Janem Rajlichem st.):

Gert Wunderlich na 7. Bienále Brno, 1976, foto Archiv MG
9. Brno Biennale1980, mezinárodní tisková konference, foto Archiv MG


Gert Wunderlich
(vpravo) na vernisáži plakátů přítele Jochena Fiedlera v Lipsku na podzim 2017:

Grit Fiedlerová, Torsten Rus a Gert Wunderlich

 
K akci 100 let Jana Rajlicha nám Gert poslal v r. 2020 tento svůj příspěvek/plakát:KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE