Archiv rubriky: O členech SBB | On BBA Members

Pátá DvojKA — Kubín Aubrecht

Bienále Brno (SBB) informuje o publikaci | Brno Biennale (BBA) informs about publication:
Pánové Petr Kubín a Karel Aubrecht, jinak akademičtí malíři a též členové SBB, připravili koncem roku 2022 po delší odmlce pátý svazek svých katalogů DvojKA, vydávaných v edici Galerie Dvojka.s ISBN vydavatelství SBB. Pozor, autoři nepracují jako dvojice, jejich práce jsou individuální.
Tento zatím poslední díl knížeček, představujících jejich práce na určité téma, nese název Akt. Tedy jde o lidské akty, vesměs žen. Knížky vychází vesměs o 12 stranách formátu 150 x 150 mm. 
První tři tyto katalogy DvojKA byly spjaté s výstavami autorů v pražském Paláci Dunaj na Národní tř., kde ovšem možnost vystavování kvůli dlouhodobé rekonstrukci pominula… přesto se autoři rozhodli v serii pokračovat alespoň publikačně.
Pokud se chcete potěšit prohlídkou všech pěti dosavadních katalogů DvojKA, můžete — máme je na stránkách SBB v digitální podobě v záložce Publikace:
č. 5 Akt, 2016-2022 http://sbb-bienale-brno.cz/wp-content/uploads/2023/01/Aubrecht-Kubin-galerie-2_5_Akt.pdf
č. 4 Muzika, 2012 http://sbb-bienale-brno.cz/wp-content/uploads/2023/01/Aubrecht-Kubin-galerie-2_4_Muzika.pdf 
č. 3 Litera, 2010 http://sbb-bienale-brno.cz/wp-content/uploads/2014/05/galerie_dvojKA_3-litera_katalog.pdf
č. 2 Portrét, 2010 http://sbb-bienale-brno.cz/wp-content/uploads/2014/05/galerie_dvojKA_2-portret_katalog.pdf
č. 1 Logo , 2010 http://sbb-bienale-brno.cz/wp-content/uploads/2014/05/galerie_dvojKA_1-logo_katalog.pdf

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Félix Beltrán 1938-2022

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) informs with regreat
Čestný člen SBB, kubánsko-mexický grafik Prof. Dr. Félix Juan Alberto Beltrán Concepción, Dr. h. c., zemřel 28. 12. 2022 v Ciudad de México ve věku 84 let.

Félix Beltrán se narodil 27. 6. 1938 v Havaně CU.
Vystudoval slavnou School of Visual Arts v New Yorku US (1960), American Art School N. York (1962) a Circulo de Bellas Artes v Madridu ES (1966). Vrátil se na Kubu a jako její reprezentant navštívil coby přednášející i Bienále Brno (1974), ale koncem 70. let emigroval do Mexika.

Félix Beltrán pracoval jako grafický designér a art director studia F. Beltran & Asociados MX a v posledních desetiletích se věnoval hlavně výchově mladých designérů na různých uměleckých školách a univerzitách, naposledy např. na Universidad Autonoma Metropolitana MX.
Félix Beltrán vystavoval grafický design na cca 10 samostatných výstavách (Habana, Camaguey, Frankfurt, Sofia, México, Caracas…) a na mnohých výstavách kolektivních (Habana, México, Warszawa, Brno, Cuenca, Parma, Southampton…). Z publikací: F. B.: Desde el diseño (1970); F. B.: Letragrafía (1973); F. B.: Acerca del Diseño (1975).

6. Bienále Brno 1974: Félix Beltrán (vlevo s brýlemi), foto archiv MG
Félix Beltrán (vlevo) a Wim Crouwel na mezinárodním sympoziu při 6. Bienále Brno v roce 1974, foto archiv MG

Návštěva Bienále Brno měla na něho takový vliv, že svoji osobní značku vytvořil BB nápadně podobnou. S Bienále Brno a Janem Rajlichem st. i ml. zůstal ve styku celý svůj život i po své emigraci do Mexika, od 90. let byl i účastníkem různých akcí Sdružení Bienále Brno, a naposledy i mezinárodní plakátové akce Jan Rajlich 100 v Brně v roce 2020.
Félix Beltrán je celosvětově považován za jednoho z nejvýznamějších kubánských / mexických grafiků 2. poloviny 20. stol.
Čest jeho památce!


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Josef Flejšar 100 v Hradci Králové (Bio Central)

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Výstava k 100letému výročí Josefa Flejšara, jejíž premiéra byla na přelomu let 2021/2022 ve foyer pražského kina Světozor (viz naše předešlé info na stránkách SBB: http://sbb-bienale-brno.cz/josef-flejsar-100-vystava-ve-svetozoru/), je nyní v mírně redukované podobě otevřena v Bio Central v Hradci Králové.
Kurátor výstavy Pavel Rajčan z galerie Terryho Ponožky / Terry Posters, která výstavu připravila, k výstavě a Flejšarově archivu v galerii uvádí, že „po dohodě s rodinou Josefa Flejšara jsme začali zpracovávat jeho významnou plakátovou pozůstalost. Uvedení 350 plakátů na našich webových stránkách terryhoponozky.cz a tato výstava je prvním výsledkem naší dokumentační činnosti.“
Josef Flejšar 100, Bio central, Hradec Králové (13. 12. 2022— 31. 3. 2022).  

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Andrej Haščák na medzinárodných výstavách plagátu | Quzhou 2022

Bienále Brno (SBB) informuje | Brno Biennale (BBA) informs:
Andrej Haščák (1976) je grafický dizajnér pôsobiaci v oblasti komunikačného dizajnu. V rámci tvorby hľadá prieniky medzi vizuálnou komunikáciou a výtvarným umením. Známy je hlavne svojou plagátovou tvorbou, ktorej sa primárne venuje. Jeho plagáty sú charakteristické bohatou farebnosťou a dynamickými kompozíciami. Dominantné sú obrazové znaky a výrazné farebné štruktúry. Písmo používa ako nosič informácie, ale aj ako výtvarno-stavebný prvok v rámci typografickej kompozície, podobne ako napr. raster alebo ťah štetcom. Slobodne a odvážne využíva výtvarné gestá založené na prenikavých farbách, ktoré digitálna technológia zmenila na expresívne a tvarovateľné. Pre jeho plagáty je charakteristická rytmická usporiadanosť motívov, ktoré zapĺňajú kompozíciu, a taktiež aj určitá hudobná inšpirácia, ktorá im dodáva dynamiku. Skryté energie zakódované do obrazových informácií poskytujú ilúziu permanentného pohybu a premeny. Jeho vizuálny slovník je charakteristický náznakovým, štylizovaným prejavom, ako aj náklonnosťou k plastickému, takmer sochárskemu tvarovaniu. Autor sa doposiaľ zúčastnil na viac ako 150 výstavách a workshopoch s medzinárodnou účasťou doma i v zahraničí zameraných na plagátovú tvorbu a dizajn vizuálnej komunikácie. Je členom Združenia Bienále Brno (UVU ČR, ICO-D), kde sa podieľa na projektoch organizovaných spomínaným združením. Súčasne sa venuje aj pedagogickej činnosti na Fakulte umení TUKE, kde pôsobí ako docent a vedie Katedru dizajnu a ateliér Vizuálna komunikácia.
V roku 2022 Andrej Haščák vystavoval oi na týchto medzinárodných výstavách (o ktorých nájdete viac info na stránke SBB v predchádzajúcich správach): „Rolling After Generation • Design 30”, Taipei TW; PosterFest 03, Budapešť HU; “Harmonious Co-Existence”, Nantong CN; Haapsalu Graphic Design Festival 2022, Haapsalu EE; SBB Plakáty z mezinárodních akcií, Brno CZ; TYPOPLAKÁTOK, Zlín CZ; Golden Bee 15 – Global Biennale of Graphic Design, Moskva RUZ; PIN‘s 2nd International Poster Exhibition of Love and Peace, Nagoya JP; 18th Festival Jazz in the Ruins, Gliwice PL; The 23rd Graphic Design Biennale Hungary, Bekescsaba HU; “Revitalize after Covid-19”, Kaohsiung TW;a “Beautiful Quzhou”, Quzhou CN. O na konci uvedenej výstave viac informácií na záver tohto príspevku.
K významu účasti na medzinárodných podujatiach plagátu a vystavovaniu plagátu na medzinárodných výstavách Andrej Haščák hovorí:
Aktívna účasť na medzinárodných výstavách a súťažiach obohacuje grafického dizajnéra o nové obzory, dopĺňa jeho všeobecný prehľad, poskytuje pohľad na fungovanie dizajnu vo svete a pomáha budovať konkurencieschopné portfólio. Participáciou na súťažiach dochádza nielen ku zdokonaľovaniu jeho technických zručností či konfrontácii vlastnej tvorby s kolegami z domácej i zahraničnej scény, ale aj k budovaniu jeho autonómneho vizuálneho štýlu.
‚Benefity vyplývajúce z účasti na spomínaných podujatiach majú priamy dopad aj na dynamiku vzdelávania na umeleckých vysokých školách. Naplnenie potenciálu kvalitného vzdelávacieho procesu predpokladá, okrem iného, aj iniciatívnu participáciu na aktivitách odohrávajúcich sa za hranicami akademického prostredia. Medzi takéto aktivity patria najmä zahraničné a domáce výstavy, ale aj súťaže internacionálneho či lokálneho charakteru. Jedným z najznámejších a najstarších podujatí v rámci súťažného prezentovania plagátovej tvorby a grafického dizajnu je Medzinárodné bienále plagátu Varšava (Poľsko) alebo Medzinárodné bienále grafického dizajnu Brno (Česká republika). Súťaže a výstavy prispievajú k udržiavaniu prehľadu o aktuálnom svetovom dianí a podnecujú rozvíjanie kritického myslenia a názorového formovania, ktoré je kľúčové najmä pri umeleckom vzdelávaní mladých grafických dizajnérov.
Podujatia typu medzinárodných zahraničných a domácich výstav či súťaží prispievajú nielen k edukácii, ale aj k profesionálnemu rastu. Týmto spôsobom sa autori dostávajú do styku so zadaním, ktorého riešenie prehlbuje schopnosť kritického myslenia a analytického prístupu práce. Vystavením diel na týchto podujatiach sa výstupy dostávajú do širšieho povedomia odbornej a laickej verejnosti. Výsledkom je vytváranie zázemia pre kvalitatívne zlepšovanie kultúry a komunity grafického dizajnu.
Posledná tohtoročná výstava:
“Beautiful Quzhou” Poster Design International Invitation Exhibition 2022, 100 dizajnérov 100 plagátov, Quzhou Culture and Art Center, Quzhou CN, 6.—20. 12. 2022.

Výstava “Beautiful Quzhou”, Quzhou Culture and Art Center

Výstava “Beautiful Quzhou”, Quzhou Culture and Art Center

Výstava “Beautiful Quzhou”, Quzhou Culture and Art Center

Plagát k podujatiu

Andrej Haščák: Beautiful Quzhou, plagát, 2022

Webstránka: https://mp.weixin.qq.com/s/CXBV8UgUJiPWZFWhu3AptA?fbclid=IwAR2lyYp0mORTbdbgSvLQP6CDiPBRJjW- iVNsX_j9aQobQQ8ZQF1U6a0_ZYk

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Jiří Eliška: Baby

Bienále Brno (SBB) informuje  o knize | Brno Biennale (BBA) informs about  book
Na poslední letošní schůzce Řídícího výboru SBB, který se sešel v brněnské restauraci Laguna 6. 12. 2022, doc. PaeDr. Jiří Eliška přítomným věnoval po výtisku nejnovější bibliofilie prof. Jaroslava Maliny BABY, Baby v chajámovských ruba’í aneb O českých ženách (od A do Ž), ke které graficky vyvedl obálku, typografickou úpravu, sazbu a použil své ilustrace „29 českých žen ve 25 kresbách“. 
Počet stran 68, rozměr 148 × 210 mm, brož. vazba V4, tisk Ing. Vladislav Pokorný, Litera Brno, 2022. 

ŘV SBB – F. Borovec, V. Houf, J. Eliška, V. Brímová – Laguna Brno 6. 12. 2022, foto D. Kučerová Lanatová
ŘV SBB – V. Brímová, J. Rajlich ml., P. Noga – Laguna Brno 6. 12. 2022, foto D. Kučerová Lanatová 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


Zdeněk Světlík 90 v Nepomuku

Bienále Brno (SBB) informuje o výstavě | Brno Biennale (BBA) informs about exhibition:
Výstavu k nedožitým 90. narozeninám Zdeňka Světlíka připravila jeho rodina do města Nepomuk.
Výstava byla zahájena koncem listopadu vzpomínkou na tohoto plzeňského grafika (a také člena SBB), který zemřel loni v říjnu (viz http://sbb-bienale-brno.cz/zdenek-svetlik-1932-2021/).
O výstavě Televize FILMpro natočila video, ve kterém o svém otci hovoří jeden z jeho synů grafiků Jiří Světlík. Můžete je zhlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=ZnDagMXWtno
Výstava plakátů, grafiky a tapiserií aradekor Zdeňka Světlíka je nainstalována v Městském muzeu a galerii Nepomuk, Náměstí A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk, 27. 11. 2022 — 4. 2. 2023,  https://www.nepomuk.cz/turista/udalosti/vystava-zdenka-svetlika/.    

 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


PhDr. Václav Svoboda (1940-2022)

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) informs with regreat
Ve věku 82 let zemřel 14. 11. 2022 nečekaně po krátké nemoci PhDr. Václav Svoboda (nar. 25. 9. 1940 v Brně), zakládající člen SBB (1992)  a bývalý ředitel tiskového střediska BVV, Veletrhů a výstav Brno.

Byl absolventem oboru žurnalistika na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Od začátku 70. let 20. stol. byl celoživotně zaměstnán až do r. 2000 v podniku BVV, Veletrhy a výstavy Brno, v tiskovém středisku BVV, jehož se stal po roce 1989 ředitelem, před tím vedl odbor práce s veřejností a později byl ředitelem odboru komunikací.
Od roku 1974 se zasloužil o vznik, postupnou realizaci a uplatňování jednotného vizuálního stylu BVV (3dílný Design-manuál BVV, 1975–1989) ve spolupráci s Janem Rajlichem st. a dalšími brněnskými kolegy (Karel Hanák, Ivan Štrouf, Jan Rajlich ml., Vlasta Šmídková, Josef Zavřel, Igor Zhoř). Realizoval propagační akce BVV a byl spoluautorem filmů o brněnském výstavnictví, v 90. letech byl také zodpovědným redaktorem časopisu BVV Fair Magazine, a byl autorem publikací o historii brněnského Výstaviště (V. S.: Milníky veletrhů, BVV Brno 1983; V. S. a kol.: Brno The City and Trade Fairs, Šifra Brno 1998) a publikací z oblasti marketinku, např. V. S., M. Foret a kol.: Vystavujeme na veletrhu (Computer Press Praha 2002); V. S.: Corporate Identity (Fakulta multimediálních komunikací, Univerita T. Bati Zlín 2003); V. S.: Public relations moderně a účinně (Grada Praha 2009)…
V roce 1983 PhDr. Václav Svoboda spoluzaložil první československý Klub práce s veřejností (jeho byl předsedou do r. 1990) a poté byl prezidentem České společnosti pro propagaci a public relations MOSPRA (1990–1999).  V letech 2003–2004 přednášel na Wirtschaftsuniversität Wien a byl rovněž externím pedagogem na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 
Více zde: https://www.brnozurnal.cz/news/zemrel-phdr-vaclav-svoboda/
Poslední rozloučení veřejnosti s PhDr. Václavem Svobodou bude v pátek 25. 11. 2022 ve 14.45 hodin v obřadní síni krematoria města Brna.
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Předvánoční setkání v tiskovém středisku BVV v roce 1987, zprava V. Brímová, J. Rajlich ml., V. Svoboda a J. Soukalová
PhDr. V. Svoboda na akci SBB 3. 5. 2019 představuje dokumentární film k 90. výročí brněnského výstaviště
PhDr. V. Svoboda na akci SBB 3. 5. 2019
Ze setkání SBB, zprava H. Hudečková, V. Svoboda, A. Haščák, a V. Brímová, 2017
Vernisáž SBB v kině Scala, zprava Ing. J. Kubíček, PhDr. V. Svoboda a J. Rajlich ml., 2017
Z  poslední Valné hromady SBB (oslava 30 let SBB), V. Svoboda stojí druhý zprava, 19. 6. 2021

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE


 

Zemřela Hana Hudečková

Bienále Brno (SBB) s lítostí oznamuje | Brno Biennale (BBA) informs with regreat
Předsedkyně revizní komise SBB Hana Hudečková zemřela po delší těžké nemoci ve věku 83 let v pondělí 7. 11. 2022 ve Valticích.

Hana Hudečková se narodila manželům Maršíkovým 1. 11. 1939 ve východočeském Hronově.
Měla ekonomické vzdělání (Obchodní akademie) a většinu svého života (1977—2009) pracovala jako referentka v brněnské pobočce reklamní agentury RAPID.
Zpočátku zajišťovala přípravu a tisk propagačních materiálů pro velké brněnské strojírenské podniky a spolupracovala s předními brněnskými grafiky (Jan Rajlich st., Ivan Štrouf, Karel Hanák, Petr Šenk aj.). Také zajišťovala doprovodné propagační akce pro zahraniční firmy na brněnských výstavách a veletrzích. Po roce 1989 se velmi úspěšně zapojila do přípravy a realizace doprovodné propagace na významných výstavách České republiky v zahraničí (Novosibirsk, Kazaň, Biškek, Taškent aj.). V prvním desetiletí 21. století uskutečnila řadu podnikatelských misí „na lodi“ (Volha, Irtyš a Ob, Dněpr).
Členkou Sdružení Bienále Brno byla od založení v r. 1991, kdy se stala členkou revizní komise. 
S Hanou Hudečkovou se rodina a veřejnost naposledy rozloučí ve středu 16. 11. 2022 ve 14.00 hodin v kostele Navštívení Panny Marie ve Velkém Poříčí (okr. Hronov).
Čest její památce!

Hana Hudečková (vlevo) na Valné hromadě SBB v Brně 30. 4. 2016

 


KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Dagmar Kučerová Lanatová jubilejní

Bienále Brno (SBB) blahopřeje k jubileu | Brno Biennale (BBA) congratulates to jubilee:

Dagmar Kučerová Lanatová právě sedmdesátiletá


Dagmar Kučerová Lanatová, grafička, pedagožka a dlouholetá členka řídícího výboru SBB, se narodila 23. 10. 1952 ve Valticích na okr. Břeclav – k významnému jubileu sedmi desítek let života SBB srdečně blahopřeje!
Dagmar Kučerová Lanatová vystudovala obor užitá grafika a plakát na UMPRUM (VŠUP) Praha (1972–1978) a od 2. poloviny 70. let pracuje v oboru.
Její specialitou jsou typografické značky a sociální a kulturní plakáty.
Z realizací: značky a logotypy pro Televizní noviny a další zpravodajské a vzdělávací pořady Československé televize Praha (např.„24 hodin ve světě“) 1986-1989, logotypy Unie výtvarných umělců a teoretiků Jihovýchodní Moravy (UVU JVM), Masarykova Muzea v Hodoníně, Velkomoravské banky aj. Plakáty pro Národní galerii Praha, Galerii výtvarného umění v Hodoníně, Mezinárodní folkloristický festival ve Strážnici aj. Dále vytvořila např. sérii cca 45 pamětních tabulek pro město Litomyšl realizovaných v bronzu.
Její práce byly publikovány v sbornících ČESKOSLOVENSKÁ ZNAČKA a 1000 LOGO (vyd. Typo design club), GRAPHIC DESIGN INTERNATIONAL, v časopisech GEBRAUCHSGRAPHIK, FONT aj.
Účastnila se kolem 100 kolektivních výstavních přehlídek u nás i v zahraničí. Z ocenění: 1. cena za plakát pro Jazzový festival, Zlatá plaketa na Ekoplagátu Žilina…
Dagmar Kučerová Lanatová pedagogicky působila na Střední průmyslové a umělecké škole (SŠPU) v Hodoníně na oboru Grafický design (1998–2014).

Plakáty Dagmar Kučerové-Lanatové


Dagmar Kučerová Lanatová a Michal Žák

 

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE

Zdeněk Ziegler devadesátiletý ve Světozoru

Bienále Brno (SBB) blahopřeje k jubileu / Informace o výstavě | Brno Biennale (BBA) congratulates to jubilee / Information about exhibition:
27. 10. 2022 grafik, čestný člen SBB, prof. Ing. arch. Zdeněk Ziegler, dr. h. c., slaví 90. výročí narození. Srdečně blahopřejeme!!!
K tomuto jubileu připravil Pavel Rajčan výstavu Zieglerových filmových a divadelních plakátů ve Foyer pražského kina Světozor ve Vodičkově ul. „Zdeněk Ziegler 90“ (15. 9.—15. 12. 2022). Je to v těchto prostorách již čtvrtá výstava plakátů legendy této výtvarné disciplíny. Ke zhlédnutí je na šedesát plakátů ze sbírky plakátů Terryho ponožky — od jeho prvního plakátu z roku 1963 k Jirešově filmu Křik až k divadelním plakátům z 90. let. Nechybí Zieglerovy nejproslulejší plakáty: pro Hichcockovo Psycho-, Godardovo Pohrdání nebo k filmům Karla Zemana Ukradená vzducholoď a Na kometě.

Zdeněk Ziegler vytvořil dosud celkem 300 plakátů (filmové, divadelní a výstavní), upravil mnoho set knih a edic, působil i v oblasti tvorby podnikových jednotných vizuálních stylů, navrhoval známky České pošty a výstavní design. Od roku 1990 působil 15 let na pražské UMPRUM (VŠUP), od roku 2006 na ZČU Plzeň.
Zdeněk Ziegler je v současnosti jediným českým členem AGI (Alliance graphique internationale), patří mezi zakládající členy SBB (1992), čestným členem SBB byl jmenován v roce 2002.

KONEC PŘÍSPĚVKU | END OF THE MESSAGE