Stanovy SBB


STANOVY „SDRUŽENÍ BIENÁLE BRNO, o. s.

I. Název, právní subjektivita, sídlo, působnost a vznik organizace

1) Název organizace zní „Sdružení Bienále Brno, o. s.“ (dále SBB)
2) Právní subjektivita SBB je občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.
3) Sídlo SBB je Brno, Jiráskova 4
4) SBB působí na území České republiky
5) SBB je registrováno jako občanské sdružení 18. 6. 1991 MV ČR pod čj. VSC/1-6 946/91-R a schváleno ustavující Valnou hromadou 26. 2. 1992.
6) SBB je jako daňový subjekt registrováno Finančním úřadem Brno I pod čj. 1102/93/R dne 3. 12. 1993 s obchodním jménem „Sdružení Bienále Brno“ a má s účinností od 28. 6. 1993 přiděleno DIČ 288 – 18829139.
7) Součást názvu SBB je ochranná známka „Bienále Brno“, jejímž je SBB majitelem, zapsaná 26. 8. 2002 Úřadem průmyslového vlastnictví do rejstříku ochranných známek pod č. zápisu 246330.

II. Cíl činnosti

1) SBB je dobrovolnou výběrovou profesní organizací, která sdružuje tvůrce, uživatele a příznivce grafických forem vizuálních komunikací: designéry, umělce, teoretiky a manažery, reprezentanty příbuzných profesí, institucí a firem, které mají přímý vztah ke grafickému umění, organizátory a realizátory výstav vizuálních komunikací a jejich grafických projevů. Cílem SBB je propagace grafického designu jako moderního uměleckého prostředku soudobých vizuálních komunikaci a podpora jeho plnohodnotného začlenění do života společnosti. Bezprostředním cílem je podpora tvorby grafického designu, rozšiřování a zkvalitňování sbírek grafického designu a podpora pořádání pravidelných cyklických výstav Bienále grafického designu v Brně.
2) K naplnění svých cílů SBB zejména:
– organizuje podpůrné akce, nadace a soutěže
– pořádá výstavy, přednášky, konference, diskusní pořady a jiné formy aktivity (např. festival Brno – hlavní město grafického designu)
– organizuje propagační, publikační, ediční , informační a dokumentační činnost
– udílí čestné ceny v oboru grafického designu a ilustrace (např. Cenu Alfonse Muchy)
– vyvíjí konzultativní činnost
– organizuje studijní cesty, stáže a zájezdy
– udržuje vztahy a výměnu zkušeností s jinými organizacemi a institucemi i jednotlivými odborníky v ČR i v zahraničí, organizuje a zajišťuje spolupráci s nimi zejména v zájmu mezinárodních výstav, např. Bienále grafického designu v Brně
– uzavírá smlouvy o kolektivním členství SBB v jiných organizacích a o kolektivním členství jiných organizací ve SBB
– hospodaří s vlastním majetkem i s majetkem, ke kterému má právo užívání
– provozuje hospodářskou činnost související s hlavním cílem SBB a zřizuje zařízení, která jsou k tomu potřebná
– vyhledává sponzory, dárce a potenciální partnery v ČR i v zahraničí
– na základě souhlasu členů vyplývajícího z přijetí členství v SBB vede seznamy svých členů s jejich adresními, životopisnými a statistickými údaji
– vytváří sekce podle zaměření členů

III. Členové SBB, jejich povinnosti a práva

1) SBB má členy řádné, přispívající a čestné. Členy všech tří kategorií mohou být jednotlivci i kolektivy, fyzické a právnické osoby. Studenti a příznivci mohou být vedeni v samostatné sekci.
2) Řádné členy – fyzické a právnické osoby – přijímá na základě podané přihlášky řídící výbor SBB nadpoloviční většinou hlasů na základě ověření kvality práce a činnosti žadatele.
Řádní členové mají právo:
a) – zúčastnit se členských schůzí a valných hromad SBB
b) – volit a být volen do orgánů SBB c) – podávat písemné návrhy výboru, členské schůzi a valné hromadě SBB
d) – podávat výboru stížnosti ve věcech působení SBB
e) – využívat služeb poskytovaných SBB
f) – být informován o veřejné činnosti a hospodaření SBB
g) – vystoupit ze SBB
3) Řádní členové mají povinnost:
a) – řídit se stanovami SBB
b) – účastnit se členských schůzí a valných hromad
c) – vykonávat přijaté funkce a plnit úkoly, které dobrovolně od řídícího výboru, členské schůze nebo valné hromady převzali
d) – platit včas a pravidelně členské příspěvky
e) – ve vzniklých sporech se podrobit smírčímu soudu SBB
4) Přispívajícími členy se stávají fyzické a právnické osoby, které se do SBB přihlásí a které nadpoloviční většinou hlasů výbor přijme. Přispívající členové pravidelně přispívají dobrovolnou částkou pokladně SBB. Mají právo na průběžné informace o činnosti SBB. Mají právo účastnit se členských schůzí a valných hromad, kde mají poradní hlas. Mají právo podávat písemné návrhy i stížnosti řídícímu výboru, členské schůzi i valné hromadě.
5) Čestnými členy mohou být valnou hromadou jmenovány fyzické i právnické osoby, které se významně zasloužily o celý obor grafického designu a o pořádání výstav Bienále grafického designu v Brně a dalších výstav. Čestní členové mají práva řádných členů a) až f).
6) Členství v SBB zaniká :
– jestliže člen zemře
– písemně zruší členství
– nezaplatil-li bez vážné příčiny členské příspěvky do 1 roku (do konce kalendářního roku následujícího po roku, za který nezaplatil), i když byl řádně upomenut
– rozhodne-li o zániku členství nadpoloviční většina členů řídícího výboru, v případě, jednal-li člen v rozporu s profesionální etikou nebo proti účelu a stanovám SBB. Proti takovému rozhodnutí se lze odvolat k valné hromadě

IV. Orgány SBB

1) Orgány SBB jsou:
– valná hromada
– mimořádná členská schůze
– řídící výbor
– předsednictvo řídícího výboru
– revizní a kontrolní výbor
– smírčí soud
2) Podle potřeby může SBB ustavit další pracovní, poradní a iniciativní komise
. 3) Valná hromada musí být svolána řídícím výborem písemně nejméně 1x za dva roky. Posuzuje činnost SBB za uplynulé dva roky a vyjadřuje se k návrhům na další dvouleté období. Schvaluje a mění stanovy, určuje výši členského příspěvku. Tajným hlasováním volí 15členný řídící výbor s náhradníky dle potřeby a 3členný revizní orgán. Schvaluje hospodaření SBB. Jmenuje čestné členy. Valná hromada je způsobilá rozhodování za každého počtu přítomných členů, k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných.
4) Mimořádná členská schůze v meziobdobí musí být svolána vyžádá-li si to alespoň jedna třetina členů nebo dvoutřetinová většina řídícího výboru. Mimořádná členská schůze má práva Valné hromady.
5) Řídící výbor volí ze svého středu předsedu a (čtyřčlenné) předsednictvo. Usnáší se nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Je schopný se usnášet, je-li přítomna 1/3 členů výboru, přičemž přítomní zvolení náhradníci zastupují nepřítomné členy ŘV. Řídící výbor svolává předseda. Je povinen svolat schůzi, požadují-li to alespoň 3 členové výboru. Do působnosti ŘV spadá výkon správy SBB, je výkonným orgánem valné hromady. Hospodaří se jměním SBB i se svěřeným majetkem. Může zřizovat účelové fondy a nadace a hospodářská zařízení, která budou vystupovat samostatně navenek. Vzdá-li se člen výboru funkce nebo nemůže-li plnit své povinnosti, může řídící výbor pro zbytek období kooptovat členy z řad náhradníků.
6) Předsednictvo řídícího výboru tvoří předseda a místopředsedové. Usnáší se prostou většinou hlasů přítomných členů. Je schopné se usnášet, jsou-li přítomní alespoň 3 členové předsednictva. Předsednictvo je výkonným orgánem SBB.
7) Revizní a kontrolní výbor je revizním orgánem SBB. Tvoří ho 3 revizoři volení valnou hromadou z nečlenů výboru. Alespoň jeden z revizorů musí mít ekonomické vzdělání, případně delší revizní praxi. Revizní orgán provádí kontrolu pokladny, vedení účetních knih a celkového hospodaření SBB. 8) Smírčí soud řeší spory členů navzájem nebo s orgány SBB vzniklé v souvislosti s činností SBB. Smírčí soud je jmenován podle potřeby. Mimo 3 volené členy jmenuje každá strana jednoho přísedícího. Rozhoduje se většinou hlasů.

V. Zastupování SBB

Statutárním orgánem SBB je předseda.

VI. Majetek a hospodaření SBB

1) Na plnění svých cílů vynakládá SBB prostředky, které získává členskými příspěvky svých řádných i přispívajících členů, jejichž výši stanovuje valná hromada, dále dotacemi, dary, odkazy a vlastními dalšími příjmy.
2) SBB hospodaří podle vlastního rozpočtu.
3) S majetkem SBB a s majetkem svěřeným nakládá řídící výbor.
4) Vyúčtování za uplynulý rok předkládá výbor reviznímu orgánu, který pak zprávu za dvě roční období předkládá ke schválení valné hromadě.
5) Členové výboru mají nárok, pokud se ho nezřeknou, na náhradu výloh a nákladů spojených s plněním úkolů uložených výborem – ve výši a v rámci platných předpisů. Za splnění mimořádných úkolů může být rozhodnutím výboru přiznána odměna.

VII. Pracovně právní vztahy

K průběžnému plnění úkolů může SBB přijímat zaměstnance do pracovního poměru nebo uzavírat dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce, případně uzavírat další dohody s fyzickými i právnickými subjekty v rámci platných zákonných norem.

VIII. Ukončení činnosti SBB

SBB ukončí svou činnost usnesením valné hromady, rozhodne-li tak třípětinová většina hlasů přítomných členů. Valná hromada se zároveň usnese jak naložit se jměním zaniklého SBB.

Tato úprava nahrazuje v plném rozsahu znění dosud platných stanov SBB s účinností ode dne schválení Valnou hromadou SBB, tj. od 21. 9. 2007.

Sdružení Bienále Brno | Brno Biennale Association